»  یکی از خدمات آریاوب ایجاد اسپانسر لینک برای متقاضیان صفحات گوگل می باشد. برای این منظور نخست باید یک حساب برای متقاضی نزد گوگل باز کرد و سپس با استفاده از تنظیمات مربوط به حساب، اسپانسر لینک را ایجاد کرد.
»   هزینه ایجاد هر حساب نزد گوگل ٢٥٠,٠٠٠ ریال می باشد.
»  هزینه هر بار شارژ حساب ٥٠,٠٠٠ ریال می باشد.
»   هزینه هر بار تنظیم تبلیغات ٢٥٠,٠٠٠ ریال می باشد.