به مشترکين مطابق با تعرفه زير صورت می گيرد: [توضيح بيشتر]
  تعداد نامه های ارسالی هزينه
سفارش ٥٠,٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠ تومان
سفارش ١٠٠,٠٠٠ ١٧٠,٠٠٠ تومان
سفارش ١٥٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ تومان