رسانه بشری است. بر اساس پيش بينی انجام شده تعداد کاربران اينترنت در سال ٢٠٠٨ ميلادی به ١,٨ ميليارد نفر خواهد رسيد که اين تعداد يعنی "يک چهارم بالای" جمعيت بشری. ارسال اطلاعات فعاليتهای بازرگانی برای مخاطبين از طريق اينترنت سالهاست که در اينترنت جريان دارد و برای جلوگيری از ايجاد مشکلاتی از قبيل دريافت ايميلهای ناخواسته شد، قوانينی برای انجام اين نوع از تبليغات وضع شده است.
شايد شما هم که يک کاربر اينترنت در ايران هستيد احساس کرده باشيد که ايميلهای فارسی دريافتی، برای يک کاربر ايرانی، جالب توجه هستند و در بيشتر مواقع مطالعه می شوند.
از سوی ديگر هزينه تبليغات اينترنتی به نسبت ساير انواع تبليغات بسيار پايين تر است. برای مثال ممکن است شرکت شما يک آگهی تک صفحه ای در يک مجله صنفی ارائه نمايد. اين مجله حداکثر در تعداد ١٠,٠٠٠ نسخه به چاپ می رسد و آگهی شما در ميان انبوهی از مطالب و ديگر آگهی¬های مجله قرار می گيرد که به احتمال زياد به چشم نخواهد آمد. در صورتی که با همان هزينه می توانيد يک آگهی تبليغاتی اينترنتی را به ١٠٠,٠٠٠ نفر ارسال کنيد و (در صورت مناسب بودن ظاهر آگهی) مطمئن باشيد که خوانده خواهد شد.
آرياوب آماده است که شما را برای امتحان کردن اين روش نوين تبليغات همراهی نمايد.  [سفارش]